Grupul țintă - minim 330 studenți ai Universității Maritime din Constanța (UMC) cu domiciliul / rezidența în afara regiunii București-Ilfov

Grupul țintă - Minim 330 studenți ai Universității Maritime din Constanța (UMC) cu domiciliul / rezidența în afara regiuni

Nume proiect: Învață de la cei mai buni!, Cod Mysmis: 133046

Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6

Perioada de implementare: 18 Septembrie 2020 – 17 Septembrie 2022 (24 luni)


Implementat de: UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

În parteneriat cu: MARKETSCOPE SRL


Obiectivul general al proiectului este creșterea ratei de participare a studenților la programe dezvoltate pentru a facilita inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, să contribuie la dezvoltarea unei oferte educaționale optimizate prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane și să dezvolte noi parteneriate între instituții de învățământ universitar și sectorul privat, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică.

Obiective specifice:
 1. Facilitarea și îmbunătățirea accesului pe piața muncii a 330 de studenți, prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională personalizată fiecărui student din grupul țintă. Prin implementarea proiectului supus finanțării, 330 de studenți vor beneficia de instrumente pentru consilierea directă a studenților în scopul planificării propriilor studii în raport cu viitoarea carieră, instrumente variate de teste psihologice și vocaționale, metode de cunoaștere și autocunoaștere a personalității și a intereselor ocupaționale, de informare asupra pieței muncii și de stabilire a traseului profesional. Instrumentele și metodele de consiliere vor permite studenților să facă alegeri informate cu privire la carieră și proiecte profesionale, continuarea studiilor, identificarea unui loc de muncă, luarea în considerare a structurii propriei personalități, precum și a actualelor cerințe manifestate pe piața muncii.

 2. Consolidarea cunoștințelor profesionale și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor practice pentru 330 de studenți prin participarea la activități practice în cadrul întreprinderilor partenere. Activitățile practice se vor realiza în baza unei documentații suport. Stagiile de practică se vor realiza cu cel puțin 10 companii (pe lângă partenerul de proiect), dintre care peste 50% activează în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Stagiile de practică vizează aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite de studenți în cadrul unităților de învățământ și dezvoltarea competentelor necesare în pregătirea profesională.

 3. Susținerea integrării facile a absolvenților de studii terțiare pe piața muncii (în special în sectoarele economice cu potențial competitive identificate în SNC, precum și SNCDI) prin parteneriate nou înființate/dezvoltate între instituții de învățământ superior, sectorul privat și actori din domeniul cercetării și inovării și prin crearea unui sistem de informare coordonată în ambele sensuri între sectorul privat și unitățile de învățământ superior privind nevoile de instruire pentru a răspunde la nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii prin realizarea unei platforme online de stagii de practică care va acționa ca un sistem funcțional de realizare a stagii de practică la nivelul angajatorilor. Astfel, se va urmării realizarea a minim 40 parteneriate sustenabile (prin intermediul platformei online de stagii de practică – sistem funcțional de stagii de practică) cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă, realizarea unui sistem de informare coordonată între sectorul privat și unități de învățământ superior referitor la corelarea între ofertă educațională a universităților și cerințele muncii prin efectuarea unei analize și a unui raport cu soluții concrete pentru eficientizarea corelării cererii cu oferta de locuri de muncă. De asemenea, platforma online va reunii studenți, agenți economici și instituții de învățământ, având ca obiectiv și facilitarea accesului studenților la stagii de practică pentru o mai bună inserție pe piața muncii și creșterea nivelului de corelare a educației universitare cu exigențele și necesitățile pieței muncii și mediului de afaceri.

Grupul țintă (GT):
 • Minim 330 studenți ai Universității Maritime din Constanța (UMC) cu domiciliul / rezidența în afara regiunii București-Ilfov.
 • Minim 10% din persoanele din GT vor fi din mediul rural și/sau persoane de etnie romă.
 • Nivelul calificării vizat prin proiect, pentru care se realizează pregătirea, este ISCED 5-7.
 • La finalul proiectului, din cei 330 de studenți participanți în grupul țintă, cel puțin:
  • 238 de studenți (72%) vor dobândi o calificare la încetarea calității de participant,
  • 132 studenți (40%) își vor găsi un loc de muncă la încetarea calității de participant,
  • 37 de studenți (11%) vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant.

Principalele activități realizate în cadrul proiectului:
 1. Se vor realiza servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii.
 2. Se vor organiza și derula programe de învățare prin stagii de practică pentru studenți.
 3. Se va dezvolta un instrument inovativ cu dublu rol:
  • Sistem funcțional de stagii de practică (portal de practică),
  • Sistem de informare coordonată în dublu sens (între sectorul privat și instituții de învățământ).
 4. În cadrul proiectului se va realiza o analiză a corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii.

Indicatorii proiectului:
 1. Cursanți / studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant: 238 (din care 24 provin din zona rurală)
 2. Cursanți / Studenți / cercetători, etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant: 132 (din care 14 provin din zona rurală)
 3. Cursanți / Studenți / cercetători, etc., care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: 34 (din care 4 provin din zona rurală)
 4. Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la scoală la viața activă: 330 (din care 33 provin din zona rurală)